6.1.2020

https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/12048/v-prosinci-bylo-v-praze-700-tisic-turistu

 

ZDROJ: TV PRAHA, LUKÁŠ KUBÁT, 6.1.2020